X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Vijf nieuwe kavels in Ane

dé Erfontwikkelaar b.v. heeft het  ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen op het perceel de Vaart ongeveer in Ane. De initiatiefnemer heeft in het kader van de Buurschappennota vijf woonkavels genereren op een agrarisch perceel nabij de kern van Ane.

De bestemmingsplanwijziging kan onder meer worden gerealiseerd op voorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. De Buurtschappennota geeft een visie op bouwmogelijkheden in onder andere Ane. De instandhouding dan wel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is ook beleidsmatig ingebed in de provinciale Omgevingsvisie en –verordening. Bestemmingsplannen voor het buitengebied kunnen voorzien in de nieuwbouw van woningen uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen voor zijn en er is aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investering ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. Dit betekent dat landschappelijke maatregelen dienen te worden getroffen om de ruimtelijke kwaliteit op het perceel te versterken.

Als een zoeklocatie vanuit de buurtschappennota buiten de bebouwde kom valt dan is de kwaliteitsimpuls groene omgeving van kracht. Dé Erftontwikkelaar heeft in samenspraak met het Plaatselijk belang onderzocht hoe deze impuls plaats kan vinden.

  • Er wordt een wandelpad aangelegd
  • Er wordt een natuurvriendelijke oever aan een bestaande watergang gemaakt
  • Op het laagste punt wordt een kikkerpoel met struweel aangelegd
  • Bij de poel komt een rustpunt met zitbanken en een informatiepunt
  • Nabij een oude Vechtarm wordt een rolstoelvriendelijke vissteiger gerealiseerd.
Het wandelpad, natuurvriendelijke watergang en kikkerpoel
Detail rustpunt nabij poel

 

UItwerking rolstoelvriendelijke vissteiger