X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Nieuwe woningen in dezelfde gemeente

de Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de inrichting als onderdeel van een ontwikkeling te Ommen. Initiatiefnemers hadden op deze locatie een varkenshouderij die inmiddels beƫindigd is. Aangezien de stallen geen vervolgfunctie meer hebben zijn deze landschapsontsierend. Middels de rood voor rood regeling kan een compensatiewoning gegenereerd worden ten compensatie voor de sloopkosten. Op het bestaande erf kan deze niet gebouwd worden in verband met het geluid van de provinciale weg N48 en een gastrace dat ten noorden van het erf loopt.

In samenspraak met de gemeente is gekozen om deze compensatiewoning op een bestaand bouwvlak te Ommen te realiseren. De gemeente Ommen wil hier in principe aan meewerken, mits de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Deels wordt dit bereikt door de sloop van landschapsontsierende bebouwing (minimaal 850 m2) en deels door het landschappelijk goed inpassen van zowel de slooplocatie als ook het erf waar de compensatiekavel wordt gerealiseerd. Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt het landschapsontwikkelingsplan en het inspiratieboek ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Ommen. Naast het beleid zijn ook de wensen en de randvoorwaarden van opdrachtgever verwerkt in een plan.

In totaal wordt er 1328,50 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Ook de overtollige verharding wordt opgeruimd. Een bestaande schuur blijft behouden voor de opslag van materiaal.