X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Transformatie van een boerenerf

maart 9, 2022

Wij zijn gevraagd een visie te geven op een ontwikkeling in Haarle. Het varkensbedrijf gaat in het kader van de stoppersregeling staken waarmee de stallen geen vervolgfunctie meer hebben. Initiatiefnemers willen op deze locatie alle landschapsontsierende bebouwing slopen (4400 m2). In overleg met de gemeente Hellendoorn kunnen hiervoor twee compensatiewoningen worden gerealiseerd. Ook kan een bestaande, vervallen, bedrijfswoning herbouwd worden.

Kortom:

  • realisatie een compensatiewoning op de slooplocatie;
  • een compensatiewoning elders binnen de gemeente;
  • herbouw bedrijfswoning op het erf behouden bestaande tweede bedrijfswoning.

De gemeente Helllendoorn wil hier met de rood voor rood regeling in principe aan medewerken. Wel als voorwaarde de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Een wens van initatiefnemer is om een grote natuurvijverop te nemen. Deze zal een toevoeging zijn voor de biodiversiteit in het gebied. Tesamen met de sloop van een forse oppervlakte stallen en het opheffen van een emissiepunt zal de ruimtellijke kwaliteit verbeteren

Nieuwe woningen in dezelfde gemeente

maart 9, 2022

de Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de inrichting als onderdeel van een ontwikkeling te Ommen. Initiatiefnemers hadden op deze locatie een varkenshouderij die inmiddels beëindigd is. Aangezien de stallen geen vervolgfunctie meer hebben zijn deze landschapsontsierend. Middels de rood voor rood regeling kan een compensatiewoning gegenereerd worden ten compensatie voor de sloopkosten. Op het bestaande erf kan deze niet gebouwd worden in verband met het geluid van de provinciale weg N48 en een gastrace dat ten noorden van het erf loopt.

In samenspraak met de gemeente is gekozen om deze compensatiewoning op een bestaand bouwvlak te Ommen te realiseren. De gemeente Ommen wil hier in principe aan meewerken, mits de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Deels wordt dit bereikt door de sloop van landschapsontsierende bebouwing (minimaal 850 m2) en deels door het landschappelijk goed inpassen van zowel de slooplocatie als ook het erf waar de compensatiekavel wordt gerealiseerd. Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt het landschapsontwikkelingsplan en het inspiratieboek ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Ommen. Naast het beleid zijn ook de wensen en de randvoorwaarden van opdrachtgever verwerkt in een plan.

In totaal wordt er 1328,50 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Ook de overtollige verharding wordt opgeruimd. Een bestaande schuur blijft behouden voor de opslag van materiaal.

Rood voor Rood

maart 9, 2022

Het erf was in gebruik als varkens- en melkveehouderij. Nu wordt er niet meer geboert en kennen de opstallen geen gebruikswaarde meer. Eigenaar is voornemens om alle landschapsontsierende opstallen te slopen. Een bestaande wagenberging kent nog gebruikswaarde en zal behouden blijven. Deze schuur staat aansluitend op de te behouden boerderij waarmee een compact erf ontstaat. In 2019 is naast de boerderij middels de buurtschappennota een woning bestemd. De voorwaardelijke verplichtingen inzake de landschapsmaatregelen zijn tevens opgenomen in het plan. Naast het saneren van de landschapsontsierende bebouwing zal de overtollige verharding opgeruimd. In samenspraak met het ruimtelijk kwaliteitsteam van de gemeente Hardenberg is een geschikte locatie voor de compensatiewoning gevonden ten noorden van het bestaande erf.

Kersvers vakantiepark

februari 28, 2022

Terrein wordt omgezet naar nieuw vakantiepark. De nieuwe beplanting bestaat onder andere uit moeraseiken en linden voor bomen, veldesdoornen en wilde ligusters voor hagen en rode kornoelje en hulsten voor het bosplantsoen.

Nieuwe woning en achterhuis

februari 28, 2022

De Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de inrichting als onderdeel van een ontwikkeling. Initiatiefnemers hebben op deze plek een melkveehouderij. Het voornemen bestaat dit bedrijf om te bouwen tot een paardenhouderij. Hiervoor wordt het achterhuis herbouwd, er zullen landschapsontsierende opstallen gesloopt worden en er wordt op het erf een nieuwe bedrijfswoning gerealiseerd.

Nieuwe beplanting omtrent watertoren

februari 28, 2022

Naar aanleiding van de initiatiefnemer wordt er nieuwe beplanting omtrent de watertoren gerealiseerd. Er komen onder andere nieuwe hagen en een gebied met hoogstam fruitbomen en wildbloemen. Eveneens worden er 2 nieuwe bijgebouwen tot stand gebracht achter de watertoren.

Van stallen naar woningen in Radewijk

februari 28, 2022

In Radewijk is er onlangs een erf getransformeerd van varkenshouderij naar een erf met diverse woningen. Het plangebied ligt op de overgang van de Stuwwal in Wielen en het beekdal van de Radewijkerbeek. Het is een markanteplek in het landschap van de buurtschap Radewijk

De landschapsontsierende stallen zijn gesloopt. Ter compensatie zijn er twee compensatiekavels gegenereerd op het bestaande erf. De bestaande boerderij is behouden evenals de bestaande tweede bedrijfswoning. Aangezien er nog sloopmeters over waren zijn er elders in de gemeente Hardenberg nog 3 compensatiewoningen gebouwd.

Rood voor rood Collendoorn

februari 9, 2022

Op dit perceel staat ca. 1245 m2 landschapsontsierende bebouwing en een boerderij met een karakteristieke schuur. Initiatiefnemer wil op deze locatie alle landschapsontsierende bebouwing slopen De bestaande boerderij blijft behouden en wordt gesplitst in twee wooneenheden. Voor de te slopen landschapsontsierende bebouwing wordt middels de beleidsnotitie ‘Erven met Kwaliteit’ twee compensatiewoningen gegenereerd.

Het ‘nieuwe’ erf moet na sloop van de stallen passen in het landschap. Een goede schikking van de gebouwen en de aanplant dragen hier aan bij.

Buitengewoon genieten

oktober 7, 2021

Wij staan aan het begin van het traject, we staan samen met initiatiefnemers aan de tekentafel. Projecten die steeds een stap verder komen is in ons werk mooi om te zien. Als het bouwen begint en alles steeds meer vormt krijgt dan kunnen anderen er ook van mee genieten.

Een mooi voorbeeld is Erve Raewyck. Dit is een uniek kleinschalig bungalowpark met oog voor honden van de gasten. Ze zijn gestart met de realisatie. De prachtige website laat zien hoe het er uit komt te zien. Een unieke aanvulling op het recreatieve aanbod in het Vechtdal. Vanaf het voorjaar 2022 kun je er ook op vakantie.

Wil je meer weten kijken dan op de site https://raewyck.nl

Iedereen een Boom

september 7, 2021

Deze zomer stelt de provincie Overijssel vanuit het project Iedereen een Boom een nieuwe subsidieregeling open voor kleinschalige boomaanplant. Met de subsidie kun je als maatschappelijk initiatief een deel van je kosten voor bomen vergoed krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een initiatief met je buurt of buurtschap, bedrijf of (zorg)instelling.

Ben je bezig met kleinschalige boomaanplant, check dan deze link

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/iedereen-boom-kleinschalige-boomaanplant/