X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Rood voor rood – Ontstenen van het buitengebied

juni 28, 2023

Na het besluit om te stoppen met een varkensbedrijf in de gemeente Hardenberg kon er 3030 m2 aan landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt. Aangezien de buren ook een varkensbedrijf hebben is het niet mogelijk om op deze plek terug te bouwen. Door deze sloopmeters te verkopen kunnen er op andere passende plekken binnen de gemeente Hardenberg 3 compensatiewoningen worden gebouwd. Het voormalige varkensbedrijf kan worden gesloopt en het erf wordt opnieuw ingericht volgens de wensen van de initiatiefnemers en daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die er worden geboden vanuit landschappelijk oogpunt.

Daarbij heeft de Erfontwikkelaar de initiatiefnemers ontzorgt in het gehele traject. De puzzel is gemaakt en het gehele project is van A tot en met Z begeleidt. Dit is een mooi voorbeeld van ontstenen van het buitengebied en het opwaarderen van de ruimtelijk kwaliteit waarmee rekening wordt gehouden met de buren. Daarnaast kunnen er mensen op het platteland wonen en vergroot dit de leefbaarheid.

Erven met kwaliteit – van schuur naar een kavel

januari 9, 2023

Onlangs is bestemmingsplan vastgesteld in de gemeente Hardenberg waarbij besloten is dat de schuren worden gesloopt en daarvoor in de plaatst een compensatiewoning kan worden gebouwd.

Bij dit plan is er rekening mee gehouden dat er nog een wagenberging blijft staan die gebruikt kan worden bij de bestaande woning.

In 2019 is er besloten (middels de buurtschappennota) dat er naast de boerderij een woning kan worden geplaatst. Om hier aan te voldoen is er een KGO inpassing gevonden in de vorm van een erfbosje.

Functieverandering van een erf

september 4, 2022

Op een erf die in de 16e eeuw is ontstaan wordt een melkveebedrijf opgebouwd tot een paardenhouderij. Kortom het erf krijgt een andere functie en moet dan ook worden aangepast. Dit betekent dat er stallen worden gesloopt maar ook nieuwe stallen worden gebouwd. Alles om weer een nieuwe functioneel erf te krijgen. Met respect voor de cultuurhistorische waardevolle plek.

Erven met Kwaliteit aan de rand van Hardenberg

april 9, 2022

In Collendoorn, aan de rand van Hardenberg, is doormiddel van het Erven met Kwaliteit beleid een prachtig erf ontstaan. Initiatiefnemers hebben er voor gekozen om landschapsontsierende bebouwing te slopen. Daarvoor in de plaats komen er twee compensatiewoningen. De bestaande boerderij blijft behouden en wordt gesplitst in twee wooneenheden.

Hierdoor is een kans ontstaan om op een prachtige plek in Hardenberg te wonen. Wil je de activiteiten van deze bouw volgen? Volg ze dan op Instagram https://www.instagram.com/erve_wilps/ en https://www.instagram.com/casa_hvzw_2c/

Rood voor Rood zorgt voor 5 nieuwe woningen in het buitengebied

april 8, 2022

In Radewijk is er onlangs een erf getransformeerd van varkenshouderij naar een erf met diverse woningen. Het is een markante plek in het landschap van de buurtschap Radewijk. Het plangebied ligt op de overgang van de Stuwwal in Wielen en het beekdal van de Radewijkerbeek.

Er is in totaal ruim 5000 m2 gesloopt. Er zijn in totaal 2 woningen toegevoegd aan het bestaande erf. De bestaande boerderij is behouden evenals de bestaande tweede bedrijswoning. Aangezien er nog sloopmeters over waren zijn er elders in de gemeente Hardenberg nog 3 compensatiewoningen gebouwd.

Transformatie van een boerenerf

maart 9, 2022

Wij zijn gevraagd een visie te geven op een ontwikkeling in Haarle. Het varkensbedrijf gaat in het kader van de stoppersregeling staken waarmee de stallen geen vervolgfunctie meer hebben. Initiatiefnemers willen op deze locatie alle landschapsontsierende bebouwing slopen (4400 m2). In overleg met de gemeente Hellendoorn kunnen hiervoor twee compensatiewoningen worden gerealiseerd. Ook kan een bestaande, vervallen, bedrijfswoning herbouwd worden.

Kortom:

 • realisatie een compensatiewoning op de slooplocatie;
 • een compensatiewoning elders binnen de gemeente;
 • herbouw bedrijfswoning op het erf behouden bestaande tweede bedrijfswoning.

De gemeente Helllendoorn wil hier met de rood voor rood regeling in principe aan medewerken. Wel als voorwaarde de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Een wens van initatiefnemer is om een grote natuurvijverop te nemen. Deze zal een toevoeging zijn voor de biodiversiteit in het gebied. Tesamen met de sloop van een forse oppervlakte stallen en het opheffen van een emissiepunt zal de ruimtellijke kwaliteit verbeteren

Inspiratie gezocht?

juni 8, 2021

Buitenkansen een initiatief van de provincie Overijssel heeft een prachtige website waarop goede voorbeelden staat die een meerwaarde hebben voor de omgeving.

Wil je erf ’transformeren’ maar ben je inspiratie nodig. Kijk op deze website waar voorbeelden opstaan en laat je inspireren.

https://www.buitenkansenoverijssel.nl

Wonen op een landerij!

april 14, 2020

Onlangs zijn aan de Otmansweg in Arriën te Ommen diverse schuren gesloopt om plaats te maken voor 6 woningen. In samenspraak met de eigenaar en makelaar Sallandsgoed hebben we aan de rand van de buurtschap Arriën, in de overgang van stedelijk naar landelijk gebied, prachtige kavels kunnen ontwikkelen. 

Gezien de waardevolle plek is er naast een goed landschappelijk inpassingsplan een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de woningen en bijgebouwen. Het zorgt ervoor dat er drie verschillende typen woningen mogelijk zijn. De boerderij, de schuur en de modern landelijke woning. Tesamen vormen het erven die passen in dit essenlandschap. Er is heel veel mogelijk mits het aansluit op de karakteristieke bebouwing in het Vechtdal. 

Dé Erfontwikkelaar heeft deze ontwikkeling geheel begeleid en heeft onder andere het, ruimtelijk kwaliteitsplan, het beeldkwaliteitsplan, maar ook de kavelpaspoorten voor de kopers gemaakt. Kortom van idee tot uitvoering. 

Heeft u oude schuren om te slopen? Ontvang hiervoor een goede vergoeding!

maart 10, 2020

Bent u eigenaar van oude stallen en of schuren in het buitengebied? Indien u hiervoor een goede vergoeding wil hebben neem dan contact op. Het is namelijk mogelijk om middels het rood voor rood beleid ‘sloopmeters’ samen te voegen. Hierdoor kan iemand, die niet voldoet aan de minimale sloopmaat, alsnog meedoen aan de regeling. We werken transparant en zorgen er samen voor dat u een goede vergoeding ontvang. Hiervoor zullen de volgende stappen doorlopen worden:

 1. kennismaking en inventarisatie wat u wilt slopen;
 2. contact met de desbetreffende gemeente of de te slopen opstallen in aanmerking komen voor de rood voor rood regeling;
 3. sloop- en herinrichtingskosten in beeld brengen en vraagprijs bepalen;
 4. belangstellenden benaderen;
 5. overeenkomst opstellen tussen u als verkoper van de ‘sloopmeters’ en de koper die een compensatiewoning wil bouwen;
 6. bewaken financiële overdracht (hiervoor wordt altijd gebruik gemaakt van een derdengeldenrekening).

Neem hier vrijblijvend contact op.

Nieuw rood voor rood beleid in Hardenberg

februari 18, 2020

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op 28 januari de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vastgesteld. Door Stichting Vitaal Platteland Hardenberg en LTO Vechtdal is actief meegedacht over het beleid dat de komende jaren zal vigeren.

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen en/of verbeteringen ten opzichte van het vorige beleid:

 • als stallen geen vervolgfunctie meer hebben kunnen ze ingezet worden als rood voor rood, ongeacht in welke landschap ze staan;
 • karakteristieke schuren blijven uitgesloten;
 • 850 m2 landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren 1 bouwkavel;
 • 2000 m2 landschapsontsierdende stallen met asbest daken genereren twee bouwkavels;
 • 3000 m2 of meer landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren drie bouwkavels, dit is het maximaal haalbare;
 • let wel, van het totaal oppervlakte moet per bestaande woning 150 m2 afgetrokken worden want dit mag opnieuw gebouwd worden als schuur ;
 • het verplaatsen van bouwkavels wordt mogelijk indien dit aansluit op bestaande bebouwing (bijvoorbeeld in een kern, op of nabij een bestaand erf of lintbebouwing). Het is dus niet noodzakelijk om op het erf waar de stallen staan te slopen;
 • na sloop van de landschapsontsierende stallen en het bouwen van compensatiewoning (en) moet het erf zich als eenheid in het landschap blijven presenteren, hierbij is het niet noodzakelijk dat dit met één inrit ontsloten wordt, in het nieuwe beleid is het mogelijk om meerdere inritten te houden;
 • de bouw van de compensatiewoning hoeft niet binnen de fysieke grenzen van het erf maar kan ruimer geïnterpreteerd worden, wel moet de nieuwe bebouwing een eenheid vormen met het bestaande;
 • er is een schuur voor schuur regeling waarbij het mogelijk wordt om op woonerven grotere schuren te bouwen, hierbij moet er voor nieuwe schuren tot 100 m2 factor 1:1 en nieuwe schuren tot 500 m2 factor 1:2 elders gesloopt worden (stel je wil een nieuwe schuur bouwen van 400 m2 dan moet elders 700 m2 gesloopt worden)
 • er kunnen grotere oppervlakten schuren blijven staan op het erf waar gesloopt wordt tenzij dit past in het landschap en er een logische vervolgfunctie is.

Woon je binnen de gemeente Hardenberg en wil je graag eens bijgepraat worden over de mogelijkheden? Ik heb reeds 10 jaar ervaring binnen deze gemeente en heb ook meegedacht over het nieuwe beleid.

Lees hier de notitie.

Ik praat je graag bij!