X
Contact!

Voor vragen bel
06 - 24 88 38 28 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Inspiratie gezocht?

juni 8, 2021

Buitenkansen een initiatief van de provincie Overijssel heeft een prachtige website waarop goede voorbeelden staat die een meerwaarde hebben voor de omgeving.

Wil je erf ‘transformeren’ maar ben je inspiratie nodig. Kijk op deze website waar voorbeelden opstaan en laat je inspireren.

https://www.buitenkansenoverijssel.nl

Wonen op een landerij!

april 14, 2020

Onlangs zijn aan de Otmansweg in Arriën te Ommen diverse schuren gesloopt om plaats te maken voor 6 woningen. In samenspraak met de eigenaar en makelaar Sallandsgoed hebben we aan de rand van de buurtschap Arriën, in de overgang van stedelijk naar landelijk gebied, prachtige kavels kunnen ontwikkelen. 

Gezien de waardevolle plek is er naast een goed landschappelijk inpassingsplan een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de woningen en bijgebouwen. Het zorgt ervoor dat er drie verschillende typen woningen mogelijk zijn. De boerderij, de schuur en de modern landelijke woning. Tesamen vormen het erven die passen in dit essenlandschap. Er is heel veel mogelijk mits het aansluit op de karakteristieke bebouwing in het Vechtdal. 

Dé Erfontwikkelaar heeft deze ontwikkeling geheel begeleid en heeft onder andere het, ruimtelijk kwaliteitsplan, het beeldkwaliteitsplan, maar ook de kavelpaspoorten voor de kopers gemaakt. Kortom van idee tot uitvoering. 

Heeft u oude schuren om te slopen? Ontvang hiervoor een goede vergoeding!

maart 10, 2020

Bent u eigenaar van oude stallen en of schuren in het buitengebied? Indien u hiervoor een goede vergoeding wil hebben neem dan contact op. Het is namelijk mogelijk om middels het rood voor rood beleid ‘sloopmeters’ samen te voegen. Hierdoor kan iemand, die niet voldoet aan de minimale sloopmaat, alsnog meedoen aan de regeling. We werken transparant en zorgen er samen voor dat u een goede vergoeding ontvang. Hiervoor zullen de volgende stappen doorlopen worden:

 1. kennismaking en inventarisatie wat u wilt slopen;
 2. contact met de desbetreffende gemeente of de te slopen opstallen in aanmerking komen voor de rood voor rood regeling;
 3. sloop- en herinrichtingskosten in beeld brengen en vraagprijs bepalen;
 4. belangstellenden benaderen;
 5. overeenkomst opstellen tussen u als verkoper van de ‘sloopmeters’ en de koper die een compensatiewoning wil bouwen;
 6. bewaken financiële overdracht (hiervoor wordt altijd gebruik gemaakt van een derdengeldenrekening).

Neem hier vrijblijvend contact op.

Nieuw rood voor rood beleid in Hardenberg

februari 18, 2020

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op 28 januari de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vastgesteld. Door Stichting Vitaal Platteland Hardenberg en LTO Vechtdal is actief meegedacht over het beleid dat de komende jaren zal vigeren.

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen en/of verbeteringen ten opzichte van het vorige beleid:

 • als stallen geen vervolgfunctie meer hebben kunnen ze ingezet worden als rood voor rood, ongeacht in welke landschap ze staan;
 • karakteristieke schuren blijven uitgesloten;
 • 850 m2 landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren 1 bouwkavel;
 • 2000 m2 landschapsontsierdende stallen met asbest daken genereren twee bouwkavels;
 • 3000 m2 of meer landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren drie bouwkavels, dit is het maximaal haalbare;
 • let wel, van het totaal oppervlakte moet per bestaande woning 150 m2 afgetrokken worden want dit mag opnieuw gebouwd worden als schuur ;
 • het verplaatsen van bouwkavels wordt mogelijk indien dit aansluit op bestaande bebouwing (bijvoorbeeld in een kern, op of nabij een bestaand erf of lintbebouwing). Het is dus niet noodzakelijk om op het erf waar de stallen staan te slopen;
 • na sloop van de landschapsontsierende stallen en het bouwen van compensatiewoning (en) moet het erf zich als eenheid in het landschap blijven presenteren, hierbij is het niet noodzakelijk dat dit met één inrit ontsloten wordt, in het nieuwe beleid is het mogelijk om meerdere inritten te houden;
 • de bouw van de compensatiewoning hoeft niet binnen de fysieke grenzen van het erf maar kan ruimer geïnterpreteerd worden, wel moet de nieuwe bebouwing een eenheid vormen met het bestaande;
 • er is een schuur voor schuur regeling waarbij het mogelijk wordt om op woonerven grotere schuren te bouwen, hierbij moet er voor nieuwe schuren tot 100 m2 factor 1:1 en nieuwe schuren tot 500 m2 factor 1:2 elders gesloopt worden (stel je wil een nieuwe schuur bouwen van 400 m2 dan moet elders 700 m2 gesloopt worden)
 • er kunnen grotere oppervlakten schuren blijven staan op het erf waar gesloopt wordt tenzij dit past in het landschap en er een logische vervolgfunctie is.

Woon je binnen de gemeente Hardenberg en wil je graag eens bijgepraat worden over de mogelijkheden? Ik heb reeds 10 jaar ervaring binnen deze gemeente en heb ook meegedacht over het nieuwe beleid.

Lees hier de notitie.

Ik praat je graag bij!

Te koop: Bouwrechten.

februari 18, 2020

Vanuit diverse rood voor rood projecten binnen de gemeente Hardenberg/Ommen heb ik bouwrechten te koop die je de mogelijkheid biedt om op een bestaand erf of aansluitend op een bebouwingscluster een woning te bouwen.

Afhankelijk in welk type landschap je gaat bouwen is het mogelijk een woning van 1000 m3 en een bijgebouw van 100 m2 te bouwen.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Let op! Enkel binnen de gemeente Ommen/Hardenberg

Praatplan rood voor rood Almelo

juli 20, 2018

In een vroeg stadium laten zien hoe goed een plan is. Dit noem ik een praatplan. Doel is om draagvlak bij de gemeente en de omgeving te krijgen. Inmiddels is bewezen dat een mooi plaatje meer zegt dan 1000 woorden. Zie hier een voorbeeld. Ook uw plan laten groeien? Ik help u graag.

Vogelvlucht erf na sloop stallen

Entree erf

Rood voor rood maakt bouw schuurwoning mogelijk

juli 13, 2018

Net buiten de kern van Wierden is door opdrachtgever een voormalig agrarisch erf gekocht. Het erf bestaat uit een te behouden boerderij met een tweede bedrijfswoning en enkele landschapsontsierende bebouwing. De wens bestaat om de landschapsontsierende bebouwing te slopen en het erf opnieuw op te knappen.

De gemeente Wierden wil hier middels de rood voor rood regeling in aan meewerken. Door de oude opstallen te slopen mag er een nieuwe schuurwoning op het erf worden gebouwd. Dé Erfontwikkelaar heeft in samenspraak met de ervenconsulent van Het Oversticht het ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld.

 

Nieuw rood voor rood beleid Raalte

april 30, 2018

De gemeente Raalte heeft een nieuw rood voor rood beleid. Sloop van landschapsontsierende bebouwing moet hiermee een impuls krijgen. Naast de traditionele manier van 850 m2 slopen in ruil voor een bouwkavel ter plekke zijn er meer mogelijkheden. Zo kunnen woningen op een andere plek binnen de gemeente gerealiseerd worden en kunnen bijgebouwen groter worden. Het plan uitgewerkte plan is een van de eerste combi-projecten rood voor rood waarbij op 3 locaties in totaal 2935 m2 landschapontsierende bebouwing wordt gesloopt. Ter compensatie ontstaan twee bouwrechten en een multifunctioneel bijgebouw. Op een wegbestemde oude boerderij kan weer een woonbestemming verleend wordt. Daarnaast mag er op dit erf 250 m2 aan bijgebouwen gerealiseerd worden. Op een ander plek wordt tevens een nieuw woning gebouwd met een groot multifunctioneel bijgebouw. Belangrijk bij deze ontwikkeling is een goed ruimtelijk kwaliteitsplan waarin de uitgangspunten vanuit het landschap staan. Daarbij zijn de gebiedskenmerken en de landschappelijke inpassing van het erf erg belangrijk.

 

 

een bestaande boerderij krijgt weer de woonbestemming

 

Mooi wonen dankzij rood voor rood

april 13, 2018

dé Erfontwikkelaar is gevraagd om een geheel rood voor rood traject te begeleiden in Den Ham. Initiatiefnemer nabij het ouderlijk huis enkele landschapsontsierende bebouwing slopen (776 m2) om middels de rood voor rood regeling een bouwkavel genereren. Aangezien er op deze plek niet voldoende vierkante meters stallen staan zal er op een andere plek in Den Ham ca 550 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt worden. De gemeente Twenterand wil hier aan meewerken, mits de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Deels wordt dit bereikt door de sloop van landschapsontsierende bebouwing (minimaal 850 m2) en deels door het landschappelijk goed inpassen van de bouwlocatie. Het bestemmingsplan is reeds vastgesteld.

Te slopen landschapsontsierende bebouwing

Het inrichtingsplan

Sloop ligboxenstal maakt bouwkavel mogelijk

maart 23, 2018

Op dit prachtige oude erf dichtbij de Vecht in Holthone worden enkele landschapsontsierende bebouwing slopen (850 m2) en middels de rood voor rood regeling een bouwkavel genereren. Deze bouwkavel is op het bestaande bouwblok middels de één erfgedachte worden ingepast. Daarbij is gekeken naar de gebiedskenmerken zoals ze in het vigerend beleid zijn weergegeven. Privacy en uitzicht waren belangrijke eisen vanuit de toekomstige bewoners. De toekomstige bewoners van de kavel waren namelijk al bekend.

Dé Erfontwikkelaar heeft het gehele traject verzorgt. Van principeverzoek tot bestemmingsplan. Inmiddels is het plan door de gemeente goedgekeurd.

Het nieuwe erf na sloop van de opstallen