X
Contact!

Voor vragen bel
06 - 24 88 38 28 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Waar ben je mee bezig?

juli 13, 2020

Niet te vaak terugkijken wordt vaak gezegd maar in mijn werk is dat juist goed om te doen! Vele projecten zijn het eerste half jaar tot uitvoering gekomen. De Coronacrisis heeft gelukkig tot nu toe ons gezin overgeslagen. Qua werk heb geen last van gehad. Erfbezoeken aan klanten kunnen veelal buiten plaatsvinden waarbij we de 1,5 meter kunnen waarborgen. 

Het was een druk eerste halfjaar. Wat gaat er veel veranderen. Naast mooie agrarische bedrijven met volop potentie zijn er ook veel boeren die stoppen. Momenteel bestaat mijn werk voor ¾ uit rood voor rood projecten. Daarbij worden stallen met geen gebruikswaarde gesloopt. Ter compensatie mag hiervoor een woning (of meerdere) gerealiseerd worden. Het is tevens een uitgelegen moment om het erf eens goed aan te pakken. Herschikking van gebouwen, aanplant groen en goed kunnen parkeren op je erf. Veel klanten krijgen hier energie van en zien het als een nieuwe fase in hun leven. De sociale impact wordt nogal eens onderschat. Gelukkig zijn er de ervencoaches. Deze onafhankelijke adviseurs helpen mensen verder. Dit wordt gewaardeerd en geeft veelal overzicht en rust. 

Een greep uit de projecten waar ik momenteel mee bezig ben:

 • Diverse erfinrichtings- en beeldkwaliteitsplannen als onderdeel van het zevende verzamelplan in Dalfsen;
 • Ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding varkenshouderij in Dalen;
 • Realisatie van Nederlands eerste recreatiepark gericht op honden te Radewijk
 • Landschappelijk inpassen zonnepanelenparken in opdracht van lokale energiecoöperaties;
 • ca. 30 rood voor rood trajecten binnen Overijssel, Drenthe, Gelderland en Friesland;
 • Transformatie melkveehouderij naar paardenhouderij in Vierhuizen;
 • Verplaatsen mechanisatiebedrijf en realisatie appartementen op oorspronkelijk erf;
 • Tuinontwerp voor vier woningen op één erf te Bornerbroek;
 • Verplaatsen woningen binnen de gemeente Zwolle, Ommen en Hardenberg;
 • Ontwerp nieuw landgoed aan de Regge;
 • Ontwerp grootschalige recreatieparken in Hoge Hexel, Bornerbroek, Wedde en Lage Mierde;
 • Inpassen boerderijwindmolens in Drenthe en Overijssel;
 • Diverse herinrichtingen na deelname saneringsregeling varkenshouderij;

Nu staan we alweer voor bouwvak, even 3 weken de deuren sluiten. Voor mij een moment om te genieten van mijn gezin en nieuwe ideeën te bedenken. Mocht je net als mij de vakantie ter inspiratie gebruiken om weer met veel nieuwe plannen thuis te komen, ik help je graag met de uitwerking! 

De Erfontwikkelaar is van 16 juli tot en met 9 augustus wegens vakantie gesloten. In deze periode wordt de mail beperkt gelezen.

Groen zit in ons DNA

juli 1, 2020

Afgelopen weken zijn we gezamenlijk met SV Gramsbergen bezig geweest om een plan te maken voor de prijsvraag: Groen, Groenen, Groenst! Doel van deze jaarlijkse prijsvraag is om natuur een plek te geven in je leefomgeving. Doel dit jaar is de groenste Sportclub van Overijssel.

SV Gramsbergen heeft het groen in hun DNA zitten en ze hadden al voor deze prijsvraag besloten te investeren in Groen en Duurzaam, ze hadden hiervoor al mooie stappen gezet zoals het plaatsen van zonnecollectoren en ze zijn sinds dit jaar volledig gasvrij. Ze hebben nu vervolg plannen gemaakt waarbij er is gekeken naar haalbaarheid van de plannen, betrokkenheid van de leden en een meerjarenplan om te borgen dat het niet bij een eenmalige actie blijft.

SV Gramsbergen heeft een prachtige ligging in Gramsbergen naast het eeuwen oude Gramsbergen Bosje. Hier willen ze graag beter bij aansluiten en willen ze onderdeel worden van het netwerk van landschapselementen ter bevordering van de biodiversiteit. Ze hebben hiervoor prachtige plannen uitgewerkt.

Ben je nieuwsgierig? Kijk dan naar de volgende link:
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/groene-steden-en-dorpen/Club4

Wat een prachtige actie en we wensen SV Gramsbergen heeft veel succes met de plannen en bij de finale op 3 juli 

Wonen op een landerij!

april 14, 2020

Onlangs zijn aan de Otmansweg in Arriën te Ommen diverse schuren gesloopt om plaats te maken voor 6 woningen. In samenspraak met de eigenaar en makelaar Sallandsgoed hebben we aan de rand van de buurtschap Arriën, in de overgang van stedelijk naar landelijk gebied, prachtige kavels kunnen ontwikkelen. 

Gezien de waardevolle plek is er naast een goed landschappelijk inpassingsplan een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de woningen en bijgebouwen. Het zorgt ervoor dat er drie verschillende typen woningen mogelijk zijn. De boerderij, de schuur en de modern landelijke woning. Tesamen vormen het erven die passen in dit essenlandschap. Er is heel veel mogelijk mits het aansluit op de karakteristieke bebouwing in het Vechtdal. 

Dé Erfontwikkelaar heeft deze ontwikkeling geheel begeleid en heeft onder andere het, ruimtelijk kwaliteitsplan, het beeldkwaliteitsplan, maar ook de kavelpaspoorten voor de kopers gemaakt. Kortom van idee tot uitvoering. 

Nu ook Zonneboer

maart 23, 2020

Naast de Erfontwikkelaar ben ik ook actief in ons agrarische bedrijf met vleesvarkens en speenbiggen. Deze schuren staan ook op ons eigen erf. Ik vind het belangrijk dat we bewust omgaan met de leefomgeving. Zonnepanelen op daken hebben daarbij voor mij de voorkeur. 

Na het saneren van de asbestdaken is de elektrische installatie geheel vervangen door een zuiniger systeem. Dit is duurzamer maar voorkomt ook stalbranden door de nieuwe installatie zo min mogelijk in de vertrekken van de dieren te installeren. Met de installatie van 1360 zonnepanelen wekken we stroom op voor ca. 140 huishoudens. Hiermee is ons bedrijf van meerwaarde in de omgeving. 

Heeft u oude schuren om te slopen? Ontvang hiervoor een goede vergoeding!

maart 10, 2020

Bent u eigenaar van oude stallen en of schuren in het buitengebied? Indien u hiervoor een goede vergoeding wil hebben neem dan contact op. Het is namelijk mogelijk om middels het rood voor rood beleid ‘sloopmeters’ samen te voegen. Hierdoor kan iemand, die niet voldoet aan de minimale sloopmaat, alsnog meedoen aan de regeling. We werken transparant en zorgen er samen voor dat u een goede vergoeding ontvang. Hiervoor zullen de volgende stappen doorlopen worden:

 1. kennismaking en inventarisatie wat u wilt slopen;
 2. contact met de desbetreffende gemeente of de te slopen opstallen in aanmerking komen voor de rood voor rood regeling;
 3. sloop- en herinrichtingskosten in beeld brengen en vraagprijs bepalen;
 4. belangstellenden benaderen;
 5. overeenkomst opstellen tussen u als verkoper van de ‘sloopmeters’ en de koper die een compensatiewoning wil bouwen;
 6. bewaken financiële overdracht (hiervoor wordt altijd gebruik gemaakt van een derdengeldenrekening).

Neem hier vrijblijvend contact op.

Vechtdal Boert Bewust

februari 24, 2020

Als actieve boer ben ik al enkele jaren betrokken bij het opstarten van de lokale Stichting Vechtdal Boert Bewust. Deze stichting is onderdeel van het landelijke initiatief Boert Bewust (opgericht de Geldersche Vallei). Ik vind het belangrijk om mijn omgeving (buren, dorpsgenoten, consumenten, gemeente etc.) actief te informeren over mijn bedrijf en de keuzes die we hier maken.

In mijn werk als Erfontwikkelaar ervaar ik dat draagvlak in de omgeving verdient moet worden. Dit is een continue proces.

Door dit samen te doen werkt het beter. Het afgelopen jaar zijn er verschillende acties gehouden. Zo is er gezamenlijk een foodtruck aangeschaft die op verschillende evenementen heeft gestaan. Telkens als doel om de dialoog aan te gaan. Het is leuk om mensen wat te vertellen over je passie. Anderzijds is het nog leuker om te leren van de vragen die er gesteld worden. Hieronder een leuk informatiefilmpje!

Nieuw rood voor rood beleid in Hardenberg

februari 18, 2020

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op 28 januari de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vastgesteld. Door Stichting Vitaal Platteland Hardenberg en LTO Vechtdal is actief meegedacht over het beleid dat de komende jaren zal vigeren.

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen en/of verbeteringen ten opzichte van het vorige beleid:

 • als stallen geen vervolgfunctie meer hebben kunnen ze ingezet worden als rood voor rood, ongeacht in welke landschap ze staan;
 • karakteristieke schuren blijven uitgesloten;
 • 850 m2 landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren 1 bouwkavel;
 • 2000 m2 landschapsontsierdende stallen met asbest daken genereren twee bouwkavels;
 • 3000 m2 of meer landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren drie bouwkavels, dit is het maximaal haalbare;
 • let wel, van het totaal oppervlakte moet per bestaande woning 150 m2 afgetrokken worden want dit mag opnieuw gebouwd worden als schuur ;
 • het verplaatsen van bouwkavels wordt mogelijk indien dit aansluit op bestaande bebouwing (bijvoorbeeld in een kern, op of nabij een bestaand erf of lintbebouwing). Het is dus niet noodzakelijk om op het erf waar de stallen staan te slopen;
 • na sloop van de landschapsontsierende stallen en het bouwen van compensatiewoning (en) moet het erf zich als eenheid in het landschap blijven presenteren, hierbij is het niet noodzakelijk dat dit met één inrit ontsloten wordt, in het nieuwe beleid is het mogelijk om meerdere inritten te houden;
 • de bouw van de compensatiewoning hoeft niet binnen de fysieke grenzen van het erf maar kan ruimer geïnterpreteerd worden, wel moet de nieuwe bebouwing een eenheid vormen met het bestaande;
 • er is een schuur voor schuur regeling waarbij het mogelijk wordt om op woonerven grotere schuren te bouwen, hierbij moet er voor nieuwe schuren tot 100 m2 factor 1:1 en nieuwe schuren tot 500 m2 factor 1:2 elders gesloopt worden (stel je wil een nieuwe schuur bouwen van 400 m2 dan moet elders 700 m2 gesloopt worden)
 • er kunnen grotere oppervlakten schuren blijven staan op het erf waar gesloopt wordt tenzij dit past in het landschap en er een logische vervolgfunctie is.

Woon je binnen de gemeente Hardenberg en wil je graag eens bijgepraat worden over de mogelijkheden? Ik heb reeds 10 jaar ervaring binnen deze gemeente en heb ook meegedacht over het nieuwe beleid.

Lees hier de notitie.

Ik praat je graag bij!

Waar ben je mee bezig?

februari 2, 2020

Het jaar 2020 ben ik begonnen met een goed gevulde projectenportefeuille. Enkele lopende opdrachten wil ik graag toelichten, het is altijd leuk om dit (als het kan) te delen.

Voor mij een thuiswedstrijd is de ontwikkeling van een hondenvakantiepark in Radewijk. De beoogde locatie staat bekend als camping de Klaverhof. Deze unieke, maar ook afgelegen, plek wordt omgebouwd naar een park waar de hond centraal staat. De beleving van de gasten en de honden staan centraal. En dat zit hier wel goed! De prachtige ontwerpen van de gebouwen passen in het landschap van Radewijk. Als je helemaal opnieuw begint kun je de gebouwen goed op elkaar aan laten sluiten. Het thema hond brengt voor de inrichting ook specifieke eisen mee. Zo moet iedere buitenruimte afgeschermd worden zonder dat men het gevoel krijgt opgesloten te worden. Geluidshinder moet voorkomen worden en bij de huisjes moeten de honden elkaar niet zien. Het hele terrein zal natuurvriendelijk ingericht worden met extensief beheerde beplanting. Komend jaar start de realisatie! Binnenkort kan ik de impressies laten zien.

Tegenover de camping woont de familie Broekroelofs, hiervoor is het bestemmingsplan gereed om een oude kippenstal te slopen in ruil voor een bouwkavel. Deze bouwkavel komt binnenkort in de verkoop! Heb je belangstelling om op deze prachtige plek te wonen neem dan gerust contact op.

Naast de familie Broekroelofs ben ik binnen diverse gemeenten bezig met ruim 20 rood voor rood projecten. Veelal komt hier een bouwkavel of bouwrecht vrij. Vraag gerust als je een plek zoekt dan kunnen we kijken of er een locatie past!

Gelukkig breiden er ook nog agrariërs hun bedrijf uit, zo is recent een landschapsplan uitgewerkt in Hasselt voor een forse uitbreiding van een melkveehouderij, gaat een bestaande pluimveehouder in de gemeente Wierden zorgappartementen bouwen en wil een varkenshouder binnen de gemeente Hardenberg zijn vleesvarkenslocatie uitgebreiden met een nieuwe stal.

En tot slot wordt ik naast boer en erfontwikkelaar ook nog energieproducent. Binnen een maand zullen we voor ca. 140 huishoudens stroom gaan opwekken op de daken van ons varkensbedrijf!

Eerste helft 2018 een kort overzicht

augustus 3, 2018

Ik kijk terug op een fantastisch eerste half jaar. Vele mooie projecten zijn afgerond of opgestart. Onder andere:

 • landschappelijke inpassing en beeldkwaliteitsplan Veal Fine te Goor;
 • zonneparken ‘Bathmen’ (16 ha) en Coevorden (12 ha);
 • tientallen rood voor rood in Oost Nederland (o.a. binnen de gemeenten Staphorst, Midden Drenthe, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Ommen, Twenterand, Hof van Twente, Hellendoorn, Tubbergen, Wierden, Almelo, Zwolle, Dalfsen, Deventer);
 • herinrichting en uitbreiding diverse recreatiebedrijven waaronder Tolplas Hoge Hexel, Familiecamping de Belten Rheeze, ‘t Schuttenbelt te Enter, Hotel Tante Sien in Vasse en Expedition Outdoor in Loozen;
 • landschappelijke inpassing diverse agrarische bedrijven;
 • landschappelijke inpassing en beeldkwaliteitsplan 5 woonkavels in Ane;
 • landschappelijke inpassing 3 bouwkavels in Baalder (gemeente Hardenberg).

Het tweede deel van dit jaar staan er weer diverse nieuwe uitdagingen te wachten.

Woont u in het buitengebied en heeft u ook plannen? Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Het platteland voorziet in grondstoffen

februari 8, 2017

Niet enkel de architectuur, geïnspireerd op de oorspronkelijk voorkomende boerderijtypologie, spreekt tot de verbeelding. Dit Deens informatiecentrum is ook gebouwd met materialen uit de omgeving. (bijvoorbeeld stro).

Groot bouwen in het buitengebied kan prima!  Als er maar aandacht wordt besteedt aan de inpassing in de omgeving.

Lees hier het hele artikel op Architectenweb en laat je inspireren.