X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Hét beste idee van varkensland

maart 20, 2019

Dit jaar ben ik gevraagd om deel te nemen in de initiatiefgroep van ‘Hét beste idee van varkensland’. Een superleuke wedstrijd die dit jaar voor het eerst landelijke wordt gehouden. Het is een zoektocht naar een idee of innovatie waarmee de Nederlandse varkenshouderij zich over de gehele breedte kan verbeteren.

Meer info is te lezen op: https://hetbesteideevanvarkensland.nl

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/20/op-zoek-naar-het-beste-idee-van-varkensland?jwsource=cl

Schuurwoningen op Twents Landgoed

oktober 16, 2018

Ter inspiratie:

Op een landgoed in het Twentse Enter is naar ontwerp van Reitsema & partners architecten een schuurwoning met twee bijgebouwen gerealiseerd. De drie gebouwen liggen als lange lijnen in een zogenaamde Twentse kamer; een landerij omsloten door wanden van bomen.

meer info: https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=45090

Bron: Architectenweb

Bijzonder wonen in Wierden

april 30, 2018

Op een prachtige plek in het buitengebied van Wierden zijn twee bouwkavels gegenereerd. De gemeente Wierden wilde hier middels de rood voor rood regeling  aan medewerken, mits de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Deels wordt dit bereikt door de sloop van landschapsontsierende bebouwing (minimaal 850 m2) en deels door het landschappelijk goed inpassen van het gehele plangebied. In samenspraak met de toekomstige bewoners is het plan opgesteld. Daarbij zijn wensen als ruimte voor de paarden, energie neutraal bouwen en een efficiënt en passend erf op een adequate manier uitgewerkt.

Nieuwe woning in achterhuis

april 13, 2018

De initiatiefnemer wil een bestaande grote boerderij opsplitsen in twee zelfstandige wooneenheden. De gemeente Hardenberg wil hier aan meewerken. Een onderdeel van de bestemmingsplanwijziging is het landschappelijk goed inpassen van het erf. De instandhouding dan wel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is ook beleidsmatig ingebed in de provinciale Omgevingsvisie.

Het erfplan

Bestemmingsplannen voor het buitengebied kunnen voorzien in de nieuwbouw (of opsplitsing) van woningen uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen voor zijn en er is aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd wordt.  Dit is door de Erfontwikkelaar B.V. uitgewerkt in een ruimtelijk kwaliteitsplan. Hier is ook de kwaliteitsimpuls groene omgeving in uitgewerkt.

Wilt u meer weten over het splitsen van een woning? Neem vrijblijvend contact op.

Vijf nieuwe kavels in Ane

maart 23, 2018

dé Erfontwikkelaar b.v. heeft het  ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen op het perceel de Vaart ongeveer in Ane. De initiatiefnemer heeft in het kader van de Buurschappennota vijf woonkavels genereren op een agrarisch perceel nabij de kern van Ane.

De bestemmingsplanwijziging kan onder meer worden gerealiseerd op voorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. De Buurtschappennota geeft een visie op bouwmogelijkheden in onder andere Ane. De instandhouding dan wel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is ook beleidsmatig ingebed in de provinciale Omgevingsvisie en –verordening. Bestemmingsplannen voor het buitengebied kunnen voorzien in de nieuwbouw van woningen uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen voor zijn en er is aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investering ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. Dit betekent dat landschappelijke maatregelen dienen te worden getroffen om de ruimtelijke kwaliteit op het perceel te versterken.

Als een zoeklocatie vanuit de buurtschappennota buiten de bebouwde kom valt dan is de kwaliteitsimpuls groene omgeving van kracht. Dé Erftontwikkelaar heeft in samenspraak met het Plaatselijk belang onderzocht hoe deze impuls plaats kan vinden.

  • Er wordt een wandelpad aangelegd
  • Er wordt een natuurvriendelijke oever aan een bestaande watergang gemaakt
  • Op het laagste punt wordt een kikkerpoel met struweel aangelegd
  • Bij de poel komt een rustpunt met zitbanken en een informatiepunt
  • Nabij een oude Vechtarm wordt een rolstoelvriendelijke vissteiger gerealiseerd.

Het wandelpad, natuurvriendelijke watergang en kikkerpoel

Detail rustpunt nabij poel

 

UItwerking rolstoelvriendelijke vissteiger

Mooie schuurwoning voor de Peerdejager

maart 23, 2018

Vroeger woonde hier de Peerdejager, middels paarden werden schepen door de wijken getrokken. Op deze bijzonder plek kun je je dat nog goed voorstellen. Ten zuiden van de woning loopt de Lange Jacht. Een oude wijk die als een van de weinige nog in goede staat is.

dé Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de inrichting als onderdeel van een vergunning voor het realiseren van een schuurwoning. Deze woning zal groter worden dan 750 m3 waardoor middels een ruimtelijk kwaliteitsplan moet worden aangegeven hoe het erf landschappelijk wordt ingepast.

Op het bestaande erf staat een woning met daar achter een voormalig achterhuis. Het is onderdeel van de karakteristieke hoogveenlandschap van Dedemsvaart. Het erf is grotendeels afgeschermd met groen. Initiatiefnemer is voornemens de woning met het achterhuis te slopen. Een reeds bestaande bijgebouwen blijven staan. De gemeente Hardenberg wil hieraan in principe medewerking verlenen mits het gehele erf landschappelijk goed ingepast wordt. Ten grondslag van dit ruimtelijk kwaliteitsplan ligt het Vigerend beleid van de provincie Overijssel, de visienota buitengebied Hardenberg en de LandschapsIdentiteitsKaarten.

Vanuit de landschapsidentiteitskaarten bestaat de wens om de bestaande wijken te behouden en te herstellen, de nieuwe woning refereert aan de van oorsprong voorkomende werfen langs deze wijken.

In nauw samenspraak met de architect is de woning en het erf ontwikkeld. De nieuwe woning zal 1000 m3 inhoud hebben en uit materialen bestaan die in de omgeving voorkomen.

De beoogde schuurwoning

Fraaie Twentse woning na sloop stallen

maart 23, 2018

Op dit voormalige agrarische erf in de buurt van Overdinkel staan enkele landschapsontsierende bebouwing. De initiatiefnemer wil middels de rood voor rood regeling deze bestaande landschapsontsierende bebouwing slopen en op de vrijgekomen plek een nieuwe Twentse woning bouwen. In samenspraak met de Ervenconsulent van Het Oversticht is het plan tot stand gekomen en reeds goedgekeurd.

De gemeente Losser wil hier aan meewerken op voorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Het landschapsontwikkelingsplan Noord-Oost Twente geeft in hoofdlijnen de kenmerken en kwaliteiten van het landschap weer. Dit is de basis voor het uitwerken van het plan. Het doel is te komen tot de juridische en beleidsmatige medewerking voor ontwikkeling van het terrein. Het gemeentelijk beleid in deze beoogt dat de bestaande (cultuurhistorische) kwaliteit een belangrijke rol speelt bij de uitstraling en uitdraging van de karakteristiek van het gebied. Naast de basisinspanning, het landschappelijk goed inpassen van het erf, is ook de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van toepassing.

 

Wonen aan de voet van de Lemelerberg

oktober 5, 2017

Mijn opdrachtgever heeft zijn bedrijf elders voortgezet. Op de bestaande locatie worden de stallen gesloopt. Ook de kuilvoeropslagen en erfverharding worden opgeruimd. In ruil daarvoor mag er middels de rood voor rood regeling een nieuwe moderne schuurwoning gebouwd worden op het erf.

Het erf is zo ingericht dat er voldoende privacy en uitzicht is voor de toekomstige bewoners. En deze hebben zich reeds al gemeld. dé Erfontwikkelaar maakte het Ruimtelijk kwaliteitsplan als onderdeel van het bestemmingsplan.

Hebt u ook oude schuren of wilt u gaan wonen op een bijzondere plek waar oude opstallen staan? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te onderzoeken. Ik help u graag verder.

Regeling omg.kwaliteit

september 9, 2017

Recent heeft het Ontwikkelbedrijf Varkenshouderij de Regeling Omgevingskwaliteit opengesteld. Kortgezegd komt het er op neer dat varkensbedrijven die willen stoppen en geurhinder op de omgeving uitstoten een extra stimulans krijgen bij de verkoop van de productierechten aan het ontwikkelbedrijf varkenshouderij.

de lege stallen is iets tussen de ondernemer en de gemeente, je bent niet verplicht om het te slopen of her te bestemmen

dé Erfontwikkelaar helpt je graag verder om te onderzoeken wat je met oude stallen kan. Zo kunnen in vele gemeenten middels Rood voor Rood sloopmeters omgezet worden naar bouwrechten voor woningen. Ook herbestemmen naar bijvoorbeeld een werkplaats of kantoor is vaak goed haalbaar.

Vorig jaar deed dé Erfontwikkelaar mee aan een prijsvraag van het Architectuurcentrum Twente. Op een creatieve manier de materialen die vrijkomen bij de sloop hergebruiken tot een Tiny House. Bekijk hier het voorbeeld.

Prachtig wonen in Weerselo

juli 15, 2017

Aan de Beekdorpweg staan ca. 850 m2 landschapsontsierende bebouwing. Middels de rood voor rood regeling is er, na sloop van deze oude stallen, een kavel ontwikkeld. De nieuwe eigenaren bouwen hier een prachtige Twentse woning. Geheel passend in het landschap. Na aanplant van een flink erfbos zal de woning zich richten op de es. Voor dit plan maakte dé Erfontwikkelaar een zogenaamd Ruimtelijk Kwaliteitsplan.

Landschapsanalyse

 

Rood voor rood een langdurig en onduidelijk verhaal? Laat je geheel vrijblijvend informeren, dé Erfontwikkelaar heeft veel ervaring en een groot netwerk om uw rood voor rood project tot een succes te maken.